کارگاه آموزشی

بسمه تعالی

باسلام واحترام خدمت همکاران عزیز

بدینوسیله اعلام می شود،آخرین جلسه گروههای آموزشی پنج شنبه مورخ۱۴اردیبهشت ماه،ساعت ۱۲درمحل گروههای آموزشی استان برگزارمی شود.لذاازهنرآموزان عزیزدرخواست می شوددراین کارگاه شرکت نمایند.