اطلاعیه

اطلاعیه

هدف ازاجرای نظرسنجی شناسایی نقاط قوت وضعف فرصت ها وتهدیدها جهت رفع مشکلات احتمالی موجوددرمسیرفعالیت های دبیرخانه وارتقا آنهاست.درمورداطلاعیه فوق بایدافزودبه منظورراستی آزمایی ارزیابی صورت گرفته دبیرخانه به صورت رندومی وازطریق تلفن باشرکت کنندگان درنظرسنجی مصاحبه ی تلفنی خواهدداشت.هرفردفقط یک بار می تواند دراین نظرسنجی شرکت کند.اطلاعات واردشده توسط آها محرمانه خواهدبود.

https://goo.gl/forms/Fs85UuUGMIckmSjc2