به نام خدا

سلام وعرض ادب خدمت همکاران عزیز

تبریک سال تحصیلی جدید خدمت شماعزیزان،ازاینکه امسال نیزدرخدمتا شماهستم بسیارخوشحال هستم، روزهای حضوردرگروههای آموزشی شنبه ساعت ۷تا۱می باشد.

تاریخ جلسات گروهها

۹۷/۹/۱      پنجشنبه      ساعت۸تا۱۰

۹۷/۱۱/۴    پنجشنبه     ساعت ۸تا۱۰

۹۷/۱۲/۱۶  پنجشنبه     ساعت۸تا۱۰