برگزاری کارگاه تاریخ۹۸/۸/۲۳

بسمه تعالی

درتاریخ ۹۸/۸/۲۳کارگاه تحت عنوان بررسی مشکلات هنرجویان پس ازفارغ التحصیلی دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی، باحضورآقای سمیعی درمحل اداره تکنولوژی گروههای آموزشی استان برگزارشد.