برگزاری کارگاه

بسمه تعالی

باسلام خدمت همکاران عزیزوهنرآموزان استان،درتاریخ ۹۸/۱۱/۳کارگاهی تحت عنوان بافت وکاربرددرتصویرسازی درساعت۱۱صبح پنج شنبه برگزارشد.مدرس کارگاه سرکارخانم پیری مسئول واحدهنرهای تجسمی حوزه هنری بودند.

تکنیک هایی که دراین کارگاه موردبررسی قرارگرفت،شامل ابرنگف ابمرکب،آکرلیک،رنگ روغن،اکولین بود.دراین کارگاه همکاران دررشته های گرافیک وگرافیک رایانه وعکاسی شرکت نمودندوهریک تجارب خودرادراین زمینه انتقال دادند.