برگزاری کارگاه چالش به یکدیگربیاموزیم

گروه گرافیک وگرافیک رایانه استان درنظردارد، کارگاهی تحت عنوان چالش به یکدیگربیاموزیم بامحوریت چاپ پارچه وتکنیک های جدیدآن رادرتاریخ۹۸/۱۲/۸برگزارنماید.کلیه هنرآموزان فنی وحرفه ای وکاردانش مجازبه شرکت دراین کارگاه می باشند.