برگزاری کارگاه چالش به یکدیگربیاموزیم

گروه گرافیک وگرافیک رایانه استان درنظردارد، کارگاهی تحت عنوان چالش به یکدیگربیاموزیم بامحوریت چاپ پارچه وتکنیک های جدیدآن رادرتاریخ۹۸/۱۲/۸برگزارنماید.کلیه هنرآموزان فنی وحرفه ای وکاردانش مجازبه شرکت دراین کارگاه می باشند.

برگزاری کارگاه

بسمه تعالی

باسلام خدمت همکاران عزیزوهنرآموزان استان،درتاریخ ۹۸/۱۱/۳کارگاهی تحت عنوان بافت وکاربرددرتصویرسازی درساعت۱۱صبح پنج شنبه برگزارشد.مدرس کارگاه سرکارخانم پیری مسئول واحدهنرهای تجسمی حوزه هنری بودند.

تکنیک هایی که دراین کارگاه موردبررسی قرارگرفت،شامل ابرنگف ابمرکب،آکرلیک،رنگ روغن،اکولین بود.دراین کارگاه همکاران دررشته های گرافیک وگرافیک رایانه وعکاسی شرکت نمودندوهریک تجارب خودرادراین زمینه انتقال دادند.

برگزاری کارگاه تاریخ۹۸/۸/۲۳

بسمه تعالی

درتاریخ ۹۸/۸/۲۳کارگاه تحت عنوان بررسی مشکلات هنرجویان پس ازفارغ التحصیلی دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی، باحضورآقای سمیعی درمحل اداره تکنولوژی گروههای آموزشی استان برگزارشد.