برگزاری نمایشگاه “هنربانان”

بسمه تعالی

به اطلاع هنرآموزان سرتاسراستان میرساند، برگزاری نمایشگاه هنربانان باموضوع آزادبااین هدف که هرهنرمندهمکارتوانایی های هنری خودرابه عرضه ی نمایش بگذاردبه این معناکه این نمایشگاه مختص به تکنیک هنری خاص وزمینه هنری ویژه ای نیست وشرکت همکاران درتمام رشته های هنری مجازاست.

به کلیه شرکت کنندگان درنمایشگاه گواهی کیفیت بخشی وتشویقی اعطامی گردد.